Skip to main content

Medlemsbetingelser:
PERSONLIG TRÆNING V/ KASPER SILDINGS MEDLEMSBETINGELSER

1. GENERELT – Følgende medlemsbetingelser (herefter Medlemsbetingelser) er gældende for medlemskaber hos Personlig Træning v/ Kasper Silding, Skrivergangen 4, 3, 2200 København N, CVR-nr. 41074159 (herefter KS). Aftaler om medlemskab indgået med KS’s centre og via KS’s digitale kanaler (internet/app) indgås mellem en privatperson (herefter Medlemmet) og KS. Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser. Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af Medlemsbetingelserne.

2. MEDLEMSKAB
AF PERSONLIG TRÆNING V/ KASPER SILDING 2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB
Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles KS. Det er medlemmets ansvar, at KS til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. Ved indmelding eller afhentning af medlemskort tager KS et fotografi af Medlemmet, som opbevares af KS sammen med Medlemmets øvrige personoplysninger. Formålet er verifikation i forbindelse med adgangskontrol. Såfremt et medlem ikke ønsker, at der tages et billede, etableres særskilt løsning, hvorved Medlemmet forpligter sig til at kunne verificere sin identitet ved brug af billed-legitimation, når Medlemmet træner eller i øvrigt bruger sit medlemskort 2.2. MEDLEMSKABSTYPER Oversigt over KS’s til enhver tid gældende medlemskabstyper samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester for de enkelte medlemskabstyper findes her. Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet. Medlemskabet giver Medlemmet adgang til at benytte det udstyr og services, der er omfattet af medlemskabstypen. Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen. 2.3. UMYNDIGE OG ALDERSKRAV Hvis Medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal Medlemmet for at oprette et medlemskab møde op hos KS med sin værge eller benytte en digital løsning anvist af KS. I forbindelse med indmeldelse i hos KS skal begge parter medbringe gyldigt billed-legitimation. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder disse Medlemsbetingelser og hæfter for ethvert krav, som KS måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse Medlemsbetingelser. Minimumsalderen for at træne i KS, uanset samtykke fra værge, er 14 år. KS forbeholder sig retten uden varsel til at justere denne aldersgrænse nedad. 2.4. ANDEN BETALER END MEDLEMMET Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end Medlemmet betaler (herefter Anden Betaler), skal Medlemmet og Anden Betaler begge møde op i et KS med gyldig billed-legitimation eller benytte en digital løsning anvist af KS. Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for medlemskab(er), som Anden Betaler har påtaget sig at betale for, også forpligtiget til at betale de ekstra
udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med sådan(ne) medlemskab(er) i henhold til Medlemsbetingelserne; herunder køb af produkter i automater/reception. Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som KS måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse Medlemsbetingelser. 2.5. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. 2.6. PAUSE Medlemmet kan sætte sit medlemskab på pause mod betaling af gebyr, jf. KS’s prisside. Medlemmet kan dog ikke sætte sit medlemskab på pause, når det er købt til kampagnepris eller i en eventuel bindingsperiode på medlemskabet. De gældende vilkår for at sætte medlemskabet på pause vil til enhver tid være tilgængelige via KS’s website eller Mit Personlig Træning v/ Kasper Silding selvbetjening.

3. BRUG AF MEDLEMSKAB 3.1. HUSETS REGLER

Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge de gældende Husets Regler. Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af medlemskabet og Medlemsbetingelserne og kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålæggelse af gebyr samt udelukkelse (blacklisting) af Medlemmet fra medlemskab i KS samt tilhørende virksomheder for en periode fastsat af KS eller permanent. KS forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler. 3.2. MEDLEMSKORT/ADGANG Medlemmet skal benytte medlemskort for at få adgang til KS’s centre. KS afgør, om medlemskort udstedes fysisk og/eller digitalt. Medlemskort er personligt og må ikke bruges af andre. Medlemskort skal altid medbringes og indlæses før træning påbegyndes og giver adgang til de af KS’s
centre og faciliteter i Danmark, der følger af medlemskabstypen. KS vil kunne kræve, at Medlemmet i nogle tilfælde fremviser billed-legitimation i forbindelse med ophold hos KS. Hvis Medlemmet glemmer sit medlemskort, vil Medlemmet mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. De til enhver tid gældende gebyrer kan findes her. Medlemmet er ansvarlig for at opbevare medlemskort forsvarligt og på en sådan måde, at det ikke beskadiges, bortkommer eller bliver misbrugt af andre; f.eks. til uretmæssig adgang eller køb. Ved bortkomst eller mistanke om misbrug skal KS informeres straks, også skriftligt. Det påhviler Medlemmet at kunne dokumentere, at medlemskort er meldt bortkommet til KS, hvis der senere opstår tvivl om dette. Medlemmet kan blive gjort ansvarlig for uautoriseret brug af medlemskort frem til at dette skriftligt er meldt bortkommet/misbrugt til KS. For at få udleveret et fysisk medlemskort skal Medlemmet møde op i et KS i bemandingstiden. KS kan også anvise en alternativ udleveringsmetode. Ved udlevering af medlemskortet i center skal Medlemmet medbringe gyldig billed-legitimation. Hvis det fysiske
medlemskort beskadiges eller bortkommer, skal dette straks meddeles til KS, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr. 3.3. KS APP OG WEBSITE KS kan give Medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab og træning via app eller sit website. Medlemmets benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at Medlemmet logger på og benytter personlige login-oplysninger modtaget fra KS. Det under
pkt. 3.2 anførte vedrørende opbevaring, bortkomst og misbrug af medlemskort gælder tilsvarende for login-oplysninger. KS er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved KS’s App eller website, herunder i f.m. tilmelding, afmelding m.v. 3.4. PERSONLIG TRÆNING Når Medlemmet har et medlemskab i KS, kan personlig træning tilkøbes. Informationer samt gældende
vilkår for køb af dette ses her. 3.5. TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I PERSONLIG TRÆNING V/ KASPER SILDING Visse medlemskabstyper muliggør, at Medlemmet kan tilmelde sig forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske på KS’s App eller website. Tilmelding eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se mere i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan findes via KS’s website. 3.6.
VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE KS anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædningsskabene. Øvrige medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt aflåst skab under træning. KS bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer hos KS. 3.7. HELBREDSTILSTAND OG
PERSONSKADE Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos KS, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. KS bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt. 3.8. FILM- OG FOTOOPTAGELSER Det er ikke tilladt at benytte KS’s lokaler til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale med KS’s
hovedkontor. Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i KS’s centre eller lave opslag heraf på online-media. 3.9. VIDEOOVERVÅGNING Der vil være TV-overvågning i alle KS-centre. Formålet med TV-overvågningen er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster. Du kan læse mere om TV-overvågning i den til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan tilgås her.

4. BETALING Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til KS’s til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet; herunder Anden Betaler. Et løbende medlemskab af KS kræver, at Medlemmet er tilmeldt en af KS anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger. Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første medlemsskabsperiode, samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt. Medlemmet modtager sine regninger på mail, hvor betalingen er udspecificeret. 4.1. BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER Det er muligt at betale medlemskabet og køb, som foretages under medlemskabet, automatisk i henhold til de vilkår, der gælder om benyttelse af en af KS anvist betalingstjeneste. Vilkårene skal aftales særskilt og findes her. Benyttelsen af en automatisk betalingstjeneste kan medføre, at der skal betales et administrationsgebyr. Læs mere om betalingsmuligheder og gebyrer på KS’s prisside. Det er Medlemmets/Anden Betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatiske betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan KS opkræve det til enhver tid gældende gebyr, jf. KS’s prisside. 4.2. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via ekommunikation. KS opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af KS’s prisside her. Betales
der ikke inden den angivne forfaldsdato, har KS ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så Medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har KS ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Medlemmet kan ikke træne, bruge sit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på medlemskabet, hvis medlemskabet er blokeret, før
det fulde udestående er betalt til KS, og der er fremvist dokumentation herfor. KS forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af KS eller af KS’s eksterne samarbejdspartnere. Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskabet, udelukkelse af Medlemmet samt ved politianmeldelse, jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående beløb til betaling straks. 4.3. REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER I tilfælde af et tilgodehavende hos KS, vil KS som hovedregel godskrive sådanne beløb i det fremadrettede medlemskab. Hvis medlemskabet er ophørt, og Medlemmet/Anden Betaler mener at have et beløb til gode, skal vedkommende rette henvendelse til KS’s medlemsservice via kontaktformularen på KS’s hjemmeside. Refundering kun kan ske til danske bankkonti. 4.4. MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL Medlemmet har mulighed for at benytte sit KS-medlemskort som betalingsmiddel i KS’s centre, herunder til køb af
produkter i KS’s automater og i KS’s reception. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af KS. De foretagne køb opkræves sammen med betaling for medlemskabet ved din næste månedlige betalingsopkrævning. Der henvises i øvrigt til vilkårene for betalingstjeneste til automatiske betaling. Det bemærkes, at hvis der er knyttet en Anden Betaler, jf. § 2.4. til medlemskabet, er det ikke altid muligt at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel. 4.5 VÆRDIKUPON, KLIPPEKORT OG GAVEKORT Gavekort eller værdikupon til KS kan ikke ombyttes til produkter. Klippekort har en løbetid på 12 måneder og kan benyttes i de KS-centre, som udbyder aktiviteten.

5. ÆNDRINGER
5.1. KS kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via KS’s digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter KS medlemmet om ændringen med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1 5.2 KS kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. KS varsler Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1 5.3 KS kan løbende foretage prisændringer. KS kan foretage regulering af medlemsskabsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til KS’s levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i KS’s medlemskaber og tjenester. Såfremt KS foretager sådanne prisændringer underretter KS Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1. 5.4 KS kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af Medlemsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for KS til håndtering af kundehenvendelser, bortkomne medlemskort eller andet udstyr eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af omlægninger af
KS’s forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af KS’s til enhver tid gældende prisliste samt KS’s digitale kanaler. Såfremt KS indfører nye gebyrer underretter KS Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter KS Medlemmet herom med 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation inden, en sådan stigning træder i kraft.

6. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V. 6.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE
Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel. Hvis Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 14. juni. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer oplyses. En opsigelse kan ske via selvbetjening eller via henvendelse til KS’s medlemsservice. Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra KS. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det Medlemmet/Anden Betaler at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet. 6.1.1. MEDLEMMETS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB MED BINDINGSPERIODE Hvis Medlemmet har tegnet medlemskab med bindingsperiode, kan medlemskabet tidligst opsiges med virkning fra udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet opsiges i henhold til pkt. 6.1. 6.1.2. MEDLEMMETS OPHÆVELSE Medlemmet har ret til at ophæve sit medlemskab, hvis KS væsentligt og gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for Medlemmet. 6.2 KS’s OPSIGELSE KS kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis KS fx opsiger Medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. 6.2.1 KSs OPHÆVELSE M.V. KS har ret til at ophæve Medlemmets medlemskab, hvis Medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser over for KS. For sen eller manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af medlemskort eller loginoplysninger, doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig misligholdelse. KS kan desuden sanktionere Medlemmet som anført i Husets Regler; herunder i form af bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse m.v

7. FORTRYDELSESRET
Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give KS en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at Medlemmet henvender sig til KS’s medlemsservice via KS’s website eller udfylder denne formular og sender den til: Personlig Træning v/ Kasper Silding A/S, Skrivergangen 4, 3, 2200 København N. Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette opgøres forholdsmæssigt for den periode, som KS har leveret medlemskabsydelserne. Medlemmet/Anden Betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.

9. BEHANDLING AF PERSONDATA
Når et medlemskab oprettes i KS, samt når Medlemmet benytter sig af KS’s øvrige tjenester eller foretager tilkøb, indsamler KS diverse personlige oplysninger om Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan tilgås her.

10. KLAGEADGANG

Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal Medlemmet henvende sig til KS medlemsservice via vores kontaktformular her. Medlemmet har desuden mulighed for at klage over sit køb af medlemskab hos KS ved at indbringe en klage for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Medlemmet kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Medlemmet kan også vælge at indbringe sin klage via EU’s online klageportal (”Onlineplatformen”) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Onlineplatformen indeholder informationer om mulighederne for en udenretlig tvistbilæggelse af en klage. Medlemmet kan kun anvende Onlineplatformen, hvis Medlemmet er forbruger bosiddende i et andet EU-land. Hvis en klage indsendes til EU’s online klageportal, skal KS’s e-mailadresse ks@kaspersilding.dk angives

11. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
11.1. Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. KS er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom KS ikke er ansvarlig for indirekte tab. 11.2. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis Medlemmets muligheder for at benytte KS-centre er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af KS. Hvis Medlemmets muligheder for at benytte KS-centre imidlertid er væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i denne forbindelse, har Medlemmet dog ret til en forholdsmæssig reduktion i prisen for sit
medlemskab for den pågældende periode. Medlemmet bedes i sådanne tilfælde kontakte KS’s Medlemsservice. 11.3. Såfremt KS ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for KS´s kontrol, og som KS ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, i den periode force majeureforholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis. Såfremt Medlemmet har forudbetalt medlemskab, og KS ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet i en periode som følge af force
majeure, kan Medlemmet ikke kræve sådan forudbetalt medlemskab helt eller delvist refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis medlemskabet fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode, vil KS modregne værdien af det forudbetalte medlemskab for perioden i efterfølgende fakturering af Medlemmet.

12. LOVVALG OG VÆRNETING
Alle køb omfattet af disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk ret.Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af Medlemsbetingelserne, har sidstnævnte forrang.

13. KONTAKTINFORMATION
Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte KS via vores kontaktformular her eller Personlig Træning v/ Kasper Silding A/S, Skrivergangen 4, 3 TV, København N – Danmark.

14. VERSIONER
14.1 Dette er version 1.0 – 2020 af Personlig Træning v/ Kasper Sildings medlemsbetingelser, der er gældende for medlemskaber købt fra og med d. 1. maj 2020.

Vilkår for deltagelse på hold: Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest to timer før holdets start. Hvis du ikke møder til holdet og ikke afmelder dig rettidigt, vil du blive pålagt et gebyr jævnfør velkomstmailen.